DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Stołówka szkolna
  Rekrutacja 2020/2021  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2020/2021


  Informacje ogólne
  Ogłoszenia

  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub SportowyI ZAWODY PŁYWACKIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

CEL ZAWODÓW:
 • POPULARYZACJA SPORTU PŁYWACKIEGO WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
 • WYŁONIENIE NAJLEPSZYCH PŁYWAKÓW ZIEMI CHRZANOWSKIEJ
 • ZAPOCZĄTKOWANIE TRADYCJI IMPREZ PŁYWACKICH DLA MIESZKAŃCÓW ZIEMI CHRZANOWSKIEJTERMIN ZAWODÓW:  13 października 2013r. ( niedziela )

3. MIEJSCE ZAWODÓW:  Kryta Pływalnia „Cabańska Fala”, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów

4. INFORMACJE TECHNICZNE:

 • Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C.
 • Pomiar czasu: ręczny.
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP.

5. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

 • UKS SP 8 Chrzanów
 • Kryta Pływalnia „Cabańska Fala”

6. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 • Urząd Miejski w Chrzanowie

7. HONOROWY PATRONAT:

 • Starosta Chrzanowski
 • Burmistrz Miasta Chrzanowa

8. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:  

 • Dominik Godyń, Sebastian Guzik

9. OPŁATA STARTOWA I ZASADY FINANSOWANIA:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 • Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego uczestnika płatna najpóźniej do dnia 10 października 2013r. gotówką do organizatora – Dominik Godyń tel. kontaktowy 693661333 lub w kasie Krytej Pływalni „Cabańska Fala” w Chrzanowie lub przelewem na konto:

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie 32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 8c
Bank Śląski o/Chrzanów
19 1050 1302 1000 0022 9083 9915

 • Nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej.

10. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • W zawodach mają prawo startu w pierwszej kolejności wszyscy mieszkańcy powiatu chrzanowskiego.
 • W przypadku mniejszej ilości chętnych mieszkańców z powiatu chrzanowskiego organizator dopuszcza do startu wszystkie osoby chętne z poza powiatu chrzanowskiego.
 • Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dostarczoną na piśmie do organizatora – najpóźniej w dniu zawodów.
 • Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Max. liczba uczestników - startujących zawodników – 220.

 

11. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

 • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), miejsce zamieszkania.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej na adres e-mail: ukssp8chrzanow@gmail.com lub osobiście do organizatora – Dominik Godyń tel. kontaktowy 693661333 lub w kasie Krytej Pływalni „Cabańska Fala” w Chrzanowie.
 • Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa w czwartek 10 października 2013r.(czwartek). Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia (data).
 • Potwierdzenia zgłoszeń będą dostępne na stronie internetowej zawodów www.ukssp8.chrzanow.pl/zawody w postaci listy startowej. 
 • Uczestnik otrzyma informacje o odrzuceniu zgłoszenia.
 • Ze względu na ograniczone możliwości obiektu oraz bezpieczeństwo uczestników organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach.

12. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

 

13. NAGRODY:

 • Dyplom dla każdego zawodnika za udział.
 • Dyplomy, medale oraz sprzęt sportowy za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii wiekowej.
 • Puchar i medale dla 3 najlepszych sztafet rodzinnych w kat. I i II sztafet.
 • W miarę pozyskiwania sponsorów pula nagród może wrosnąć.
 • Wśród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane Nagrody Specjalne. Warunkiem odebrania nagrody jest osobista obecność podczas losowania. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w trakcie losowania - nagroda przechodzi na następnego wylosowanego uczestnika.

14. PROGRAM ZAWODÓW:

 • Weryfikacja uczestników - godz. 8.30-9.00
 • Rozgrzewka  –  godz. 9.00
 • Uroczyste Otwarcie Zawodów – godz. 9.50
 • Zawody  –  godz. 10.05
 • Planowane zakończenie zawodów – około 15.00
Konkurencje:

Kobiety

Mężczyźni

1

25m stylem dowolnym kat I – 9 lat i młodsi

2

25m stylem dowolnym kat I – 9 lat i młodsi

3

50m stylem dowolnym kat II – 10-11 lat

4

50m stylem dowolnym kat II – 10-11 lat

5

50m stylem dowolnym kat III – 12-13 lat

6

50m stylem dowolnym kat III – 12-13 lat

7

50m stylem dowolnym kat IV – 14-16 lat

8

50m stylem dowolnym kat IV – 14-16 lat

9

50m stylem dowolnym kat V – 17-20 lat

10

50m stylem dowolnym kat V – 17-20 lat

11

50m stylem dowolnym kat VI – 21-30 lat

12

50m stylem dowolnym kat VI – 21-30 lat

13

50m stylem dowolnym kat VII – 31-40 lat

14

50m stylem dowolnym kat VII – 31-40 lat

15

50m stylem dowolnym kat VIII – 41-50 lat

16

50m stylem dowolnym kat VIII – 41-50 lat

17

50m stylem dowolnym kat IX – 51 lat i starsi

18

50m stylem dowolnym kat IX – 51 lat i starsi

19

2x25m sztafeta stylem dowolnym kat I

21

2x25m sztafeta stylem dowolnym kat II

- I kat. sztafet to dziecko z kat I,II,III + osoba spokrewniona np.:(rodzic, dziadek, babcia, wujek, ciocia).
- II kat. sztafet to dziecko z kat. IV,V + osoba spokrewniona np.:(rodzic, dziadek, babcia, wujek, ciocia).

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu, który stanowi również Regulamin Zawodów
 • Dekoracje będą się odbywać w trakcie trwania kolejnych konkurencji.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny.
 • Wyniki w czasie trwania zawodów będą wywieszane w holu głównym Krytej Pływalni „Cabańska Fala”.
  Po zakończeniu imprezy będą dostępne na stronie www.ukssp8.chrzanow.pl/zawody.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
 • Zawody będą filmowane oraz w czasie ich trwania będą wykonywane zdjęcia. Udział w zawodach, zarówno jako widz, jak i zawodnik, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na możliwą publikację Państwa wizerunku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków uczestników w celach promocyjnych w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować pod nr telefonu 693661333 - Dominik Godyń. 

strona organizatoraPowrót


 
 

LIOOSYS CMS - web content management