DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Rekrutacja 2020/2021
  Pomoc techniczna dla uczniów i rodziców
  DRUKI SZKOLNE  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2020/2021
  DYŻUR WAKACYJNY
  DRUKI
  COVID-19


  Informacje ogólne
  Ogłoszenia

  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub SportowyREGULAMIN REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH /

 i ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

GMINY CHRZANÓW

na rok szkolny 2019/2020

 

I. Zasady wynikające z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.z 2018 poz.996 ze zm. poz. 1000, poz.1290, poz.1669)

 

        1. Do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci w wieku od 3lat do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku - art. 31 ust. 1 i 3 ustawy-Prawo oświatowe.

 

        2. Dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat - art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

        1. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny -2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego - w roku 2019, deklaracje przyjmowane są od 22 do 28 lutego

 

(nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

 

        2. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Chrzanów.

 

        3. Dzieci przyjmuje się do przedszkola  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

        4. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 

        5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców dziecka.

 

        6. Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składa się w przedszkolu/szkole podstawowej w terminie określonym w Zarządzeniu Nr B.0050.38.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 stycznia 2019 roku, tj. w dniach od 1 marca do 29 marca 2019 r.

 

        7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym - art. 156 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

 

        8. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe):

 

 

1.

wielodzietność rodziny kandydata 

2.

niepełnosprawność kandydata 

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr XXXVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie  z dnia 30 stycznia 2018 roku:

 

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z póź. zm.)
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  5. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,
  6. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,
  7. oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

      9.      Dokumenty, o których mowa w pkt 10 p/pkt 2,3,4 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art.76a Kodeksu postępowania administracyjnego, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 

      10.      Oświadczenia, o których mowa w pkt 10 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"- art.150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe.

 

      11.      Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.

 

      12.      Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są  pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość - art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

 

L.p.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata 

1 punkt

2.

niepełnosprawność kandydata 

1 punkt

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

1 punkt

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

1 punkt

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

1 punkt

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

1 punkt

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

1 punkt

 

    13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 

    14. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych są brane pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.

                                 

   Załącznik Nr 1

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrzanów

 

L.p.

Kryteria

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

20 pkt

-

2.

oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

6 pkt

oświadczenie  o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

3.

rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu

4 pkt

oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka

4.

jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym

3 pkt

oświadczenie  o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

5.

przedszkole jest zlokalizowane najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

2 pkt

-

6.

dzienny czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin dziennie 

1 pkt

oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

                                                                                                                                                    Załącznik Nr  2

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów

 

L.p.

Kryteria

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

20 pkt

-

2.

oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

6 pkt

oświadczenie  o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

3.

rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

4 pkt

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

4.

jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym

3 pkt

oświadczenie o miejscu pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

5.

dziecko mieszka w obwodzie szkoły

2 pkt

oświadczenie o miejscu zamieszkania  dziecka 

6.

dzienny czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin dziennie 

1 pkt

oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

 

       

III.  Komisja rekrutacyjna

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.- art.157 ust.1 ustawy - prawo oświatowe

 

2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola - art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

 

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. -art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.

 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

1)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów,

2)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

3)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej - dot. oddziału przedszkolnego.

 

Zakwalifikowanie  dziecka  do  przedszkola / oddziału  przedszkolnego, 

nie oznacza przyjęcia go do  przedszkola / oddziału  przedszkolnego

 

6. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - art. 158 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe.

 

7. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej - art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.

 

IV.  Postępowanie w trybie odwoławczym

 

1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

4. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe

 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

W przypadku zgłoszenia się do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego większej liczby dzieci, którym Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego (tj. od 3 - 6 lat) niż miejsc w danym przedszkolu, dyrektor przedszkola/szkoły informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka.

Burmistrz pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole, które mogą przyjąć dziecko. Wskazanie innego przedszkola następuje nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego - do 31 maja 2019 r.

 

V.  Rekrutacja uzupełniająca

 

1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu / w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz przyjęciu dzieci, których Burmistrz skierował do danej placówki,

są nadal wolne miejsca. - art.161 ust.1 prawo oświatowe.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w terminie określonym w Zarządzeniu Nr B.0050.38.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 stycznia 2019 roku.

 

2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

 

3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Chrzanów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dotyczącego dzieci zamieszkałych w gminie, dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Chrzanów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Chrzanów.

 

4.  Postanowienia końcowe

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

 

 

 

  
 

LIOOSYS CMS - web content management